نویسنده = مظفر روستایی
برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گندم نان با استفاده از تلاقی‌های دای‌آلل

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 343-356

10.22124/c.2018.6037.1237

محتشم محمدی؛ پیمان شریفی؛ رحمت‌الله کریمی زاده؛ مظفر روستایی


اثر زمان کاشت بر روند پر شدن دانه ژنوتیپ‌های گندم نان در شرایط دیم منطقه گنبد کاووس

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 307-321

رحمت‌اله محمدی گنبد؛ مسعود اصفهانی؛ مظفر روستایی؛ حسین صبوری