نویسنده = رضا فتوت
تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته در ذرت با استفاده از تجزیه گرافیکی دای آلل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22124/cr.2023.24880.1774

زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگرز


واکنش برخی از شاخص های فیزیولوژیک و عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum L.) به کاربرد 6-بنزیل‌آمینوپورین

دوره 11، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 281-294

10.22124/cr.2022.21446.1708

مهدیه سادات حسینی؛ هادی سالک معراجی؛ افشین توکلی؛ رضا فتوت


برآورد هتروزیس تحمل به سرما در مرحله گیاهچه ای ذرت با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 471-482

10.22124/c.2019.11916.1445

زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگز