نویسنده = محمد کاوسی کلاشمی
تحلیل ماهیت رفتاری سری های زمانی ماهیانه قیمت انواع برنج صدری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-113

10.22124/c.2019.13298.1491

محمد کاوسی کلاشمی؛ محمد کریم معتمد


ارزیابی اثر اجرای طرح ملی افزایش تولید برنج بر کارایی فنی مزارع شالیکاری (مطالعه موردی: منطقه پیربازار شهرستان رشت)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 235-246

10.22124/c.2017.2549

محمد کاوسی کلاشمی؛ معصومه ظنی پور علیجانی؛ غلامرضا یاوری؛ شایگان ادیبی


تحلیل آثار اقتصادی- اجتماعی پذیرش کشت دوم پس از برنج در شهرستان فومن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 121-130

سلماز نداف فهمیده؛ محمد صادق اللهیاری؛ محمد حسین انصاری؛ محمد کاوسی کلاشمی