نویسنده = علی اکبر عبادی
ارزیابی مزرعه‌ای چند قارچ‌کش در کنترل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شمال ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 121-133

10.22124/cr.2021.20647.1690

مریم خشکدامن؛ وحید خسروی؛ علی اکبر عبادی؛ حدیث شهبازی؛ فرزاد مجیدی شیل سر


گروه‌بندی لاین‌های نوترکیب برنج با استفاده از روش‌های تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-17

10.22124/cr.2020.16522.1602

منا پیشنماززاده امامی؛ علی اکبر عبادی؛ ناصر محب علی‌پور؛ حسن نورافکن؛ جلیل اجلی


تأثیر تراکم سختینه‌های زمستان‌گذران بر شدت بیماری سوختگی غلاف و میزان خسارت محصول برنج

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 221-233

10.22124/cr.2019.14079.1514

مریم خشکدامن؛ صدیقه موسی نژاد؛ سیدعلی الهی نیا؛ علی اکبر عبادی؛ فریدون پاداشت دهکایی


انتخاب صفات موثر بر عملکرد دانه به‌عنوان شاخص‌های انتخاب در ژنوتیپ‌های در حال پیشرفت یک جمعیت F6 برنج (Oryza sativa L.)

دوره 8، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 157-167

10.22124/c.2018.7608.1296

محمدعلی احمدی شاد؛ محمد مهدی سوهانی؛ علی اکبر عبادی؛ حبیب الله سمیع زاده لاهیجی؛ مریم حسینی چالشتری


تجزیه ارتباط و ساختار بخشی از ذخایر ژنتیکی برنج (Oryza sativa L.) بر اساس نشانگرهای ریزماهواره

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-16

10.22124/c.2017.2425

حیدر عزیزی؛ علی اعلمی؛ مسعود اصفهانی؛ علی اکبر عبادی


ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی بین ارقام برنج (Oryza sativa L.)

دوره 7، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 33-50

10.22124/c.2017.2427

ادیبه نیلی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ علی اکبر عبادی