نویسنده = قاسم محمدی نژاد
تعداد مقالات: 3
1. انتخاب ژنوتیپ های برتر گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص های گزینشی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 171-183

مریم درانی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا


2. اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام بومی و اصلاح شده برنج در شرایط محیطی گنبد کاووس

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 165-179

مهدی غیاثی اسکوئی؛ حسن فرحبخش؛ حسین صبوری؛ قاسم محمدی نژاد


3. اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی پایداری عملکرد شکر 30 ژنوتیپ نیشکر در مناطق نیشکرکاری استان خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 31-44

محمود فولادوند؛ حسین شاهسوند حسنی؛ قاسم محمدی نژاد؛ مسعود پرویزی آلمانی