نویسنده = امین عباسی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 217-233

امین عباسی؛ فریبرز شکاری؛ سید بهمن موسوی؛ عبداله جوانمرد


2. اثر سولفات روی بر رشد و عملکرد گندم در شرایط کمبود روی خاک و تنش خشکی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 145-158

امین عباسی؛ فریبرز شکاری