نویسنده = گودرز احمدوند
رابطه مساحت مزارع گندم آبی حوزه مرکزی شهرستان اراک با تنوع، غالبیت و تشابه گونه‌ای علف‌های ‌هرز

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-102

10.22124/cr.2020.15686.1565

گودرز احمدوند؛ جواد غلامی؛ اکبر علی وردی؛ سید سعید موسوی