نویسنده = هاشم امین پناه
کنترل شیمیایی علف‌های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-56

10.22124/c.2018.6695.1259

فرزانه اسداللهی شریفی؛ هاشم امین پناه؛ بیژن یعقوبی


بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد و پایداری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 411-421

علی محدثی؛ رحمان عرفانی؛ پیمان شریفی؛ هاشم امین‌پناه؛ ابوذر عباسیان