کلیدواژه‌ها = گلوتاتین پراکسیداز
تعداد مقالات: 1
1. ویژگیهای بیوشیمیایی و بیان برخی از ژن‌های مسیر اکسیداتیو در برنج (Oryza sativa L) تحت شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 15-30

مجتبی کردرستمی؛ بابک ربیعی؛ سید حسن حسنی کومله