کلیدواژه‌ها = زودرسی
گروه‌بندی لاین‌های نوترکیب برنج با استفاده از روش‌های تجزیه خوشه‌ای و تجزیه به مولفه‌های اصلی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-17

10.22124/cr.2020.16522.1602

منا پیشنماززاده امامی؛ علی اکبر عبادی؛ ناصر محب علی‌پور؛ حسن نورافکن؛ جلیل اجلی


شناسایی ژنوتیپهای حساس و متحمل به تنش خشکی در گندم نان بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک

دوره 6، شماره 3، آذر 1395، صفحه 293-305

زینب سلیمانی؛ حسینعلی رامشینی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ بهروز فوقی