کلیدواژه‌ها = محتوای کلروفیل
برآورد هتروزیس تحمل به سرما در مرحله گیاهچه ای ذرت با استفاده از برخی صفات فیزیولوژیک

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 471-482

10.22124/c.2019.11916.1445

زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگز


اثر نوع و مقادیر مختلف کود پتاسیم بر صفات زراعی و فیزیولوژیک دو رقم گندم دوروم تحت شرایط تنش شوری

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 177-187

سیدمحمد علوی متین؛ افراسیاب راهنما؛ موسی مسکرباشی