کلیدواژه‌ها = تجزیه تابع تشخیص
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی گونه‌های وحشی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و SSR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-54

10.22124/cr.2021.20283.1684

فاطمه صغری وحدانی کیا؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ مهدی زهراوی؛ محمد محسن زاده


کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 119-130

سید سعید موسوی؛ فرزاد کیان ارثی؛ محمدرضا عبدالهی