کلیدواژه‌ها = شاخص تحمل به تنش
ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در یک جمعیت در حال تفرق گندم نان با استفاده از بای پلات ژنوتیپ × صفت

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 135-146

10.22124/cr.2023.23552.1751

سیده فاطمه دانیالی؛ محمد مقدم واحد؛ سید سیامک علوی کیا؛ مجید نوروزی


شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 321-332

10.22124/c.2018.9213.1366

امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی سفیداب؛ امیدعلی اکبرپور


ارزیابی تحمل به شوری ارقام گندم نان بر اساس شاخص‌های تحمل مبتنی بر نسبت پتاسیم به سدیم برگ پرچم

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 133-144

سید ذبیح‌الله راوری؛ حمید دهقانی؛ هرمزد نقوی


تأثیر ایندول استیک اسید و کاینتین بر صفات مرفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه در ارقام برنج تحت تنش خشکی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 203-218

مصطفی صالحی فر؛ بابک ربیعی؛ منصور افشار محمدیان؛ جعفر اصغری