موضوعات = آفات و بیماری ها
مقایسه آماری مقیاس‌های اندازه‌گیری شدت بیماری لکه خرمایی گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1402

10.22124/cr.2023.24577.1770

محمد علی آقاجانی؛ مهدی آقاجانی


پایش بیماری‌های مهم گندم (مطالعه موردی: استان گلستان)

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 383-397

10.22124/cr.2023.24375.1763

محمد علی آقاجانی؛ مهسا صناعی؛ مهدی آقاجانی


ارزیابی مزرعه‌ای چند قارچ‌کش در کنترل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شمال ایران

دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 121-133

10.22124/cr.2021.20647.1690

مریم خشکدامن؛ وحید خسروی؛ علی اکبر عبادی؛ حدیث شهبازی؛ فرزاد مجیدی شیل سر