دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه آماری مقیاس‌های اندازه‌گیری شدت بیماری لکه خرمایی گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1402

10.22124/cr.2023.24577.1770

محمد علی آقاجانی؛ مهدی آقاجانی


تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه و صفات وابسته در ذرت با استفاده از تجزیه گرافیکی دای آلل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22124/cr.2023.24880.1774

زهرا عرفانی مقدم؛ رضا فتوت؛ احسان محسنی فرد؛ ویکتور رودریگرز


غربال‌گری هیبریدهای دیررس ذرت در برابر قارچ بیمارگر Fusarium verticillioides (Sacc.) Nirenberg

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

10.22124/cr.2023.24978.1778

پریسا همتی؛ محمد علی تاجیک قنبری؛ وحید رهجو؛ بهزاد احمدی؛ ولی اله بابائی زاده


ارزیابی شاخص‌های انتخاب فنوتیپی و مولکولی برای بهبود عملکرد دانه در ذرت (Zea mays L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1402

10.22124/cr.2023.25516.1787

مرجان جنت دوست؛ رضا درویش زاده؛ هادی علیپور