نویسنده = جهانبخش، سودابه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی از ساز و کارهای تحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ‏های گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-25

حوریه توکلی حسنکلو؛ علی عبادی؛ سودابه جهانبخش