نویسنده = نواب پور، سعید
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی مکان های ژنی مرتبط با مقاومت گیاهچه ای به بیماری لکه قهوه ای معمولی جو با استفاده از روش تجزیه ارتباطی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-192

محمد امین مزینانی؛ سعید نواب پور؛ رضا اقنوم؛ خلیل زینلی نژاد؛ محمد علی دهقان


2. ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی دو رقم گندم نان (.Triticum aestivum L) تحت تأثیر تنش اکسیداتیو

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 357-367

سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی