نویسنده = اسلام زاده حصاری، محمد رضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پایداری ژنوتیپ های امید بخش جو با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق سرد ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 249-261

احمد رضا کوچکی؛ بهزاد سرخی؛ محمد رضا اسلام زاده حصاری