نویسنده = زارعی، لیلا
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ارتباط بین صفات مرتبط با کالوس‌زایی جنین بالغ و صفات زراعی در ژنوتیپ‌های مختلف جو (Hordeum vulgare L.)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 421-435

رقیه ناصری میانکلی؛ کیانوش چقامیرزا؛ لیلا زارعی؛ الهه سارویی


2. ارزیابی صفات فیزیولوژیک، فنولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum L.)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 327-340

لیلا زارعی؛ عزت اله فرشادفر؛ رضا حق پرست؛ رحمان رجبی؛ مریم محمدی سراب بادیه