نویسنده = جوانمرد، عبداله
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 217-233

امین عباسی؛ فریبرز شکاری؛ سید بهمن موسوی؛ عبداله جوانمرد