نویسنده = امین غفوری، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آثار زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 27-44

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری