نویسنده = زاد بهتوئی، مهشید
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نیتروژن و کودهای زیستی بر عملکرد، کارایی مصرف نیتروژن و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک برنج

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 409-421

مهشید زاد بهتوئی؛ رئوف سید شریفی؛ راضیه خلیل زاده