نویسنده = ناخدا، بابک
تعداد مقالات: 1
1. انتخاب ژنوتیپ های برتر گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از شاخص های گزینشی تحت شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 171-183

مریم درانی نژاد؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا