نویسنده = فوقی، بهروز
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ژنوتیپهای حساس و متحمل به تنش خشکی در گندم نان بر اساس برخی صفات فیزیولوژیک و فنولوژیک

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 293-305

زینب سلیمانی؛ حسینعلی رامشینی؛ سید محمد مهدی مرتضویان؛ بهروز فوقی