نویسنده = عالیمقام، مجید
تعداد مقالات: 2
1. مستندسازی فرآیند تولید ارقام بومی برنج در دو روش کاشت رایج و نیمه‌مکانیزه در استان مازندران

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 485-502

سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ سید مجید عالیمقام


2. تأثیر مایه‌زنی با باکتری استرپتومایسس و مقدار فسفر کودی بر عملکرد زیست‌توده، عملکرد دانه و اجزای عملکرد در گندم و جو

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 257-273

تکتم خسرویان؛ ابراهیم زینلی؛ آسیه سیاهمرگویی؛ رضا قربانی نصرآباد؛ مجید عالیمقام