نویسنده = شریفی، پیمان
تعداد مقالات: 5
3. برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گندم نان با استفاده از تلاقی‌های دای‌آلل

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 343-356

محتشم محمدی؛ پیمان شریفی؛ رحمت‌الله کریمی زاده؛ مظفر روستایی


4. بررسی روابط بین عملکرد و اجزای عملکرد و پایداری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 411-421

علی محدثی؛ رحمان عرفانی؛ پیمان شریفی؛ هاشم امین‌پناه؛ ابوذر عباسیان