دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-153 
3. ارزیابی تنوع مولکولی و روابط ژنتیکی بین ارقام برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 33-50

ادیبه نیلی؛ بابک ربیعی؛ مهرزاد اله قلی پور؛ علی اکبر عبادی


4. بررسی کارایی مصرف انرژی ارقام مختلف برنج دانه بلند در استان گلستان

صفحه 51-66

علیرضا طاهری راد؛ مهدی خجسته پور؛ عباس روحانی؛ سرور خرم دل