دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 155-299 
5. تاثیر سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 217-233

امین عباسی؛ فریبرز شکاری؛ سید بهمن موسوی؛ عبداله جوانمرد


9. تاثیر امواج التراسونیک و تنش خشکی بر برخی صفات ذرت

صفحه 275-284

مریم سالمی نسب؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان؛ حسن آریانی محمدی