دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 277-408 
2. ارزیابی مقایسه ای تاثیر کودهای آلی و معدنی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های رشد برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 291-305

مصطفی صالحی فر؛ منصور افشارمحمدیان؛ مسعود کاووسی؛ کبری تجددی طلب؛ حسن شکری واحد


4. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به شوری و بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در گندم نان

صفحه 321-332

امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ اشکبوس امینی سفیداب؛ امیدعلی اکبرپور


5. بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش گندم نان با استفاده از روش های چندمتغیره

صفحه 333-344

محسن اسماعیل زاده؛ سیروس طهماسبی؛ غلامعباس لطفعلی آینه؛ حسین اکبری مقدم؛ خلیل محمودی؛ منوچهر سیاح فر؛ سید محمود طبیب غفاری؛ حسن زالی


6. مطالعه بیان ژن‌های ZIP1، ZIP3 و ZIP6 در گندم نان تحت شرایط کمبود روی

صفحه 345-358

سید محسن نیازخانی؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ مراد جعفری؛ میرحسن رسولی صدقیانی


9. بررسی مدیریت گیاهان پوششی زمستانه در کنترل زیست توده علف های هرز ذرت

صفحه 387-395

رسول فخاری؛ پرویز شریفی زیوه؛ قربان دیده باز مغانلو؛ بهروز خلیل طهماسبی