دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 203-300 
2. اثر همزیستی قارچ Piriformospora indica بر واکنش گیاه برنج (Oryza sativa) به بیماری پوسیدگی طوقه

صفحه 219-230

عباس حاجی‌پور باقری؛ محمد مهدی سوهانی؛ سید حسن حسنی؛ ولی‌الله بابایی زاد؛ سید محمد علوی


5. تجزیه پایداری لاین های پیشرفته جو در اقلیم گرمسیری گچساران

صفحه 261-272

بهروز واعظی؛ جعفر احمدی؛ علیرضا پورابوقداره