دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 89-174 
ارزیابی برهمکنش ژنوتیپ × محیط و پایداری عملکرد دانه لاین‌های مختلف گندم نان با استفاده از روش‌های ناپارامتری

صفحه 89-104

10.22124/cr.2021.20461.1687

سیما آبیار؛ سعید نواب پور؛ رحمت الله کریمی زاده؛ علی اصغر نصراالله نژاد قمی؛ غفار کیانی؛ امیر قلی زاده


ارزیابی مزرعه‌ای چند قارچ‌کش در کنترل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شمال ایران

صفحه 121-133

10.22124/cr.2021.20647.1690

مریم خشکدامن؛ وحید خسروی؛ علی اکبر عبادی؛ حدیث شهبازی؛ فرزاد مجیدی شیل سر