همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

صفورا اسدی

خاکشناسی استادیار- دانشگاه گیلان

safooraasadi@guilan.ac.ir