اثر کود نیتروژن اضافی در تعدیل اثرات تنش خشکی در گندم نان

دوره 1، شماره 1، اسفند 1390، صفحه 25-37

مریم گل آبادی؛ اکبر قندی


بررسی آثار زیست محیطی نظام های تولید گندم در کشور با استفاده از ارزیابی چرخه حیات

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 27-44

سرور خرم دل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ افسانه امین غفوری


اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی پایداری عملکرد شکر 30 ژنوتیپ نیشکر در مناطق نیشکرکاری استان خوزستان

دوره 2، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 31-44

محمود فولادوند؛ حسین شاهسوند حسنی؛ قاسم محمدی نژاد؛ مسعود پرویزی آلمانی


ارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج تحت شرایط غرب استان گیلان (آستارا)

دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 31-41

فرزین سعیدزاده؛ رضا تقی زاده؛ الشاد قربان اف


مکان‌یابی چندصفتی QTLها برای شاخص‌های تحمل به خشکی در برنج

دوره 2، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 107-121

مهدی رحیمی؛ حمید دهقانی؛ بابک ربیعی؛ علیرضا ترنگ


بررسی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم‌های مختلف کاشت در اصفهان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 115-125

ایمان قدیه زرین آبادی؛ پرویز احسان زاده


کاربرد روش های آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد گندم نان تحت شرایط تنش رطوبتی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 119-130

سید سعید موسوی؛ فرزاد کیان ارثی؛ محمدرضا عبدالهی


اثر مصرف کود کند رها غنی‌شده با آهن بر ویژگی‌های کیفیت دانه گندم نان (Triticum aestivum) تحت شرایط تنش شوری

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 129-141

10.22124/c.2019.13715.1503

لاله رحیمی میلاشی؛ مجید قربانی جاوید؛ ایرج اله دادی؛ علی ایزدی دربندی


پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های گندم نان با استفاده از تجزیه AMMI و GGE بای‌پلات

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 147-165

10.22124/cr.2023.23333.1746

مهدی احیائی؛ خداداد مصطفوی؛ فرشاد بختیار؛ عبداله محمدی


تأثیر پتاسیم و نیتروژن بر مقاومت گندم به بیماری بلایت فوزاریومی سنبله

دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 159-171

نصیبه توکلی حسنکلو؛ علی عبادی؛ مهدی داوری؛ حوریه توکلی


تأثیر تراکم سختینه‌های زمستان‌گذران بر شدت بیماری سوختگی غلاف و میزان خسارت محصول برنج

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 221-233

10.22124/cr.2019.14079.1514

مریم خشکدامن؛ صدیقه موسی نژاد؛ سیدعلی الهی نیا؛ علی اکبر عبادی؛ فریدون پاداشت دهکایی


گزینش همزمان برای عملکرد و پایداری و مقایسه آن با آماره های مختلف پایداری عملکرد دانه ارقام گندم در استان کردستان

دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 279-287

مسعود بخشایشی قشلاق؛ فرهاد باغبانی مهماندار؛ حسین خوشوقتی؛ هاجر بخشایشی قشلاق


اثر محلول‌پاشی مکمل‌های کود آلی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و خصوصیات کیفی دو رقم برنج (Oryza sativa L.)

دوره 3، شماره 4، دی 1392، صفحه 291-305

محبوبه عاشوری؛ مسعود اصفهانی؛ شاپور عبداللهی؛ بابک ربیعی