نویسنده = نفیسه مهدی‌نژاد
ارزیابی تنوع ژنتیکی و واکنش ژنوتیپ‌های ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کادمیوم

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 269-283

10.22124/cr.2024.25926.1795

علی اصغر قادری؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ سارا فرخ زاده


اثر بیماری سیاهک پنهان (سخت) بر صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و زارعی ارقام جو

دوره 12، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 399-415

10.22124/cr.2023.24778.1772

حسین نهتانی؛ محمود سلوکی؛ رضا اقنوم؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ بهنام بخشی