اهداف و چشم انداز

- انتشار دستاوردهای پژوهشی استادان و پژوهشگران جهت حل مشکلات موجود کشور در بخش غلات

- تشویق پژوهشگران و دانشجویان کشور به انتشار نتایج پژوهشی جدید آنها در زمینه های مختلف علوم وابسته به غلات در یک نشریه معتبر داخلی