اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات غلات، به عنوان یک مجله با داوری همتا، با هدف انتشار یافته های تحقیقاتی انجام شده در زمینه های مختلف مرتبط با غلات مانند تولید، به زراعی، به نژادی، ژنتیک، بیوتکنولوژی، اکولوژی، فیزیولوژی، تغذیه و مدیریت خاک، آفات و بیماری ها، آبیاری، فرآوری و غیره منتشر می شود. این نشریه به طور خلاصه اهداف زیر را دنبال می کند:

  • انتشار دستاوردهای پژوهشی استادان و پژوهشگران جهت حل مشکلات موجود کشور در بخش غلات.
  • تشویق پژوهشگران و دانشجویان کشور به انتشار نتایج پژوهشی جدید آنها در زمینه های مختلف علوم وابسته به غلات در یک نشریه معتبر داخلی.