اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اعلمی

اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی دانشیار- دانشگاه گیلان

ali_aalamiguilan.ac.ir

سردبیر

دکتر بابک ربیعی

ژنتیک و به نژادی گیاهی - بیومتری استاد- دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/rabiei
rabieiguilan.ac.ir
0000-0001-5432-4498

اعضای هیات تحریریه

دکتر جعفر اصغری

علوم علفهای هرز استاد- دانشگاه گیلان

jafasghrguilan.ac.ir

دکتر مسعود اصفهانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد- دانشگاه گیلان

esfahaniguilan.ac.ir

دکتر علی اعلمی

اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی دانشیار- دانشگاه گیلان

ali_aalamiguilan.ac.ir

دکتر حمید دهقانی

اصلاح نباتات استاد- دانشگاه تربیت مدرس

dehghanrmodares.ac.ir

دکتر بابک ربیعی

ژنتیک و به نژادی گیاهی - بیومتری استاد- دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/rabiei
rabieiguilan.ac.ir
0000-0001-5432-4498

دکتر مسعود کاووسی

خاکشناسی دانشیار پژوهشی- موسسه تحقیقات برنج کشور

masoud_kavoosi2yahoo.com

دکتر مصطفی ولیزاده

به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی استاد- دانشگاه تبریز

mvalizadehtabrizu.ac.ir

دکتر رحیم هنرنژاد

ژنتیک و اصلاح نباتات استاد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین

r_honarnejadyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر صفورا اسدی

خاکشناسی استادیار- دانشگاه گیلان

safooraasadiguilan.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

دکتر بابک ربیعی

ژنتیک و به نژادی گیاهی - بیومتری استاد- دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/rabiei
rabieiguilan.ac.ir
0000-0001-5432-4498