پرسش‌های متداول

فایل ها و فرم های مورد نیاز (تعهدنامه، تعارض منافع و واگذاری حق چاپ مقاله) را چگونه تهیه کنیم؟

نویسنده مسئول محترم مقاله به هنگام ارسال مقاله جدید ضروری است علاوه بر فایل اصل مقاله و فایل مشخصات نویسندگان، "فرم تعهدنامه، فرم تعارض منافع و فرم واگذاری حق چاپ مقاله" را نیز تکمیل و پس از تایید و امضای تمامی نویسندگان، به همراه مقاله از طریق سامانه نشریه ارسال نماید.


توجه: نویسندگان محترم می توانند کلیه فایل ها و فرم های مورد نیاز را از انتهای قسمت "راهنمای نویسندگان" دریافت نمایند.