بر اساس نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی، لاله [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران
 • ابراهیمی، محسن [1] دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • ابراهیمیان، الناز [1] دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • ابراهیم زاده، امیر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • ابراهیم قوچی، زکیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ابوطالبیان، محمدعلی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • احتشامی، سید محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • احتشامی، سید محمدرضا [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • احسان زاده، پرویز [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • احمدی، جعفر [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
 • احمدی، جعفر [1] دانشیار گروه تولید و اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی
 • احمدی، عبدالرضا [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 • احمدی، عبدالرضا [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان
 • احمدی زاده، امین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • احمدی شاد، محمدعلی [1] دانش آموخته دکتری، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، پردیس دانشگاهی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • احمدی مطلق، گیلوا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • احمدوند، گودرز [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • احمدوند، گودرز [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح‌ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • احمدوند، گودرز [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • اخگری، حسن [1] دانشجوی دکتری،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اخوت، سید محمود [1] گروه گیاه پزشکی دانشکده مهندسی علوم و کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
 • ادیبی، شایگان [1] کارشناس ارشد، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، رشت، ایران
 • اردلانی، شیوا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • ایزانلو، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • ایزدی دربندی، علی [1] دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • ایزد دوست، هما [1] دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اسدی، اسماعیل [1] دانشیار،گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد، ایران
 • اسدی، صفورا [1] استادیار گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اسداللهی شریفی، فرزانه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • اسدی کپورچال، صفورا [2] استادیار گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اسعدی، سیده زهره [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اسفندیاری، عزت اله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 • اسکندری، مختار [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • اسکندری قلعه، زهرا [1] دانش آموخته کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • اسلام زاده حصاری، محمد رضا [1] کارشناس ارشد کشاورزی
 • اسماعیلی، احمد [1] دانشیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • اسماعیل زاده، محسن [1] دانشیار پژوهش،موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • اسماعیل زاده مقدم، محسن [1] دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • اشراقی‌نژاد، مرتضی [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • اصغری، جعفر [1] استاد، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اصغری، جعفر [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اصغری، جعفر [3] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اصغری، علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اصغری، علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • اصغری، محسن [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • اصفهانی، کسری [1] استادیار، گروه زیست فرآورده های گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • اصفهانی، مسعود [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اصفهانی، مسعود [3] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اصفهانی، مسعود [2] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اصفهانی، مسعود [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اصفهانی، مسعود [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اصفهانی، مسعود [1] دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اصفهانی، مسعود [1] دانشیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اطمینان، علیرضا [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • اطمینان، علیرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
 • اعلمی، علی [1] استادیار دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اعلمی، علی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اعلمی، علی [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اعلمی، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اعلمی، علی [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • اعلمی، علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اعلمی، علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اعلمی، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اعلمی، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • اعلمی، علی [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • افشارمحمدیان، منصور [1] دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • افشار محمدیان، منصور [1] دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
 • اقنوم، رضا [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • اکبری، نسرین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • اکبرپور، ابوالفضل [1] دانشیار، گروه آب، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • اکبرپور، امیدعلی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • اکبرپور، امیدعلی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • اکبرپور، امید علی [1] دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • اکبری مقدم، حسین [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمانتحقیقات، آمـوزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران
 • اللهی، سمیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • اللهیاری، محمد صادق [1] دانشیار گروه مدیریت کشاورزی واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت
 • الله قلی پور، مهرزاد [1] استادیار پژوهش، بخش اصلاح بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • اله دادی، ایرج [1] استاد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • اله قلی پور، مهرزاد [2] استادیار پژوهش، بخش اصلاح و تهیه بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • اله قلی پور، مهرزاد [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • اله قلی پور، مهرزاد [1] استادیار، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • اله‌قلی‌پور، مهرزاد [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور– رشت
 • اله‌قلی‌پور، مهرزاد [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • الهی نیا، سیدعلی [1] استاد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • الهی‌نیا، سید علی [1] استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • الهه هاشمی، سیده [1] دانشجوی پیشین کارشناسی ارشد، گروه تولید زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • امام، یحیی [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • امام، یحیی [1] استاد،گروه تولید زراعی و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 • امامی، حجت [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • امامی، حجت [1] دانشیار، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • امیدی، فریماه [1] دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • امیدمهر، زین العابدین [1] عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران
 • امیدی نسب، داود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، ایران
 • امیری، رضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • امیری، رضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • امیری، رضا [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران
 • امیری، زهرا [1] استادیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • امیری فهلیانی، رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • امیری لاریجانی، بهمن [1] عضو هیئت علمی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، آمل
 • امیری لاریجانی، بهمن [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت آمل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران
 • امینی، اخلاص [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • امینی، فاطمه [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • امینیان، رقیه [1] استادیار گروه مهندسی تولید و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌اللملی امام خمینی، قزوین، ایران
 • امین پناه، هاشم [2] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • امین‌پناه، هاشم [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • امینی سفیداب، اشکبوس [2] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • امین غفوری، افسانه [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • انصاری، محمد حسین [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت

ب

 • بابایی، تقی [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک، ایران
 • بابایی زاد، ولی‌الله [1] کارشناس ارشد پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
 • بابائی، سیروان [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • بابائی زارچ، محمد جواد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • بای‌بوردی، محمد [1] استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • بیات، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • بیات، فرشته [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • بادسار، میثم [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • باغبانی مهماندار، فرهاد [1] مربی گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران
 • باقی زاده، امین [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • بیجندی، علی [1] دانش آموخته دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • بخشایشی قشلاق، مسعود [1] مدرس گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، تبریز، ایران
 • بخشایشی قشلاق، هاجر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک دانشگاه ارومیه
 • بخشنده، عبدالمهدی [1] استاد، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، ایران
 • بیدادی، محمد جواد [1] دانش‏ آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • بدری، هاجر [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحدکرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی،کرمانشاه، ایران
 • بیرانوندی، مژگان [1] کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
 • برنوسی، ایرج [1] دانشیار،گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • برومند، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • بصیری، محبوبه [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • بیگلوئی، محمدحسن [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • بنده‌حق، علی [1] استادیار گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • بهدانی، محمدعلی [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • بهرامپور، تهمینه [1] بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • بهرامی نژاد، صحبت [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • بهرامی نژاد، صحبت [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات و گروه پژوهشی بیوتکنولوژی مقاومت به خشکی دانشگاه رازی
 • بهشتی، علیرضا [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران
 • بی همتا، محمدرضا [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • بی‌همتا، محمدرضا [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پ

ت

 • تاج الدینی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر
 • تاری نژاد، علیرضا [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
 • تجددی طلب، کبری [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)
 • تجددی طلب، کبری [1] استادیار پژوهش،موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • تجددی طلب، کبری [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • ترنگ، علیرضا [1] استادیار پژوهش پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منطقه شمال کشور
 • ترنگ، علیرضا [1] استادیار پژوهش، شعبه گیلان، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • تقی زاده، رضا [1] استادیار، گروه کشاورزی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
 • تقی‌زاده، محمدصادق [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • توبه، احمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • توکلی، حوریه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • توکلی حسنکلو، حوریه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • توکلی حسنکلو، نصیبه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • تولی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

ج

 • جباری، رامین [1] کارشناس ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • جباری، فرهاد [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • جزایری نوش آبادی، محمدرضا [1] مربی پژوهش، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • جعفری، حسین [1] دانشیار پژوهش،بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران
 • جعفری، طیبه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • جعفری، مراد [1] گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • جعفرنژادی، علیرضا [1] دانش آموخته دکتری گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • جلالی، وحیدرضا [1] استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • جلالی، وحیدرضا [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر
 • جلال کمالی، محمدرضا [1] استادیار پژوهش، دفتر مرکز CIMMYT در ایران، تهران، ایران
 • جلال کمالی، محمدرضا [1] محقق ارشد برنامه جهانی اصلاح گندم و نماینده مرکز تحقیقات بین المللی ذرت و گندم (CIMMYT)
 • جلالی هنرمند، سعید [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • جلیلیان، جلال [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • جمالی، سالار [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • جمالی، فاطمه [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • جمشیدی، خلیل [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • جمشیدی، کمال [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • جهانبخش، سودابه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • جوانمرد، عبداله [1] دانشیار، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • جودی، مهدی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • جوکار، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی تولید و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌اللملی امام خمینی، قزوین، ایران

چ

ح

 • حاتمی، حاتم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حاتمی، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • حاتمی ملکی، حمید [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • حاجی‌پور، عباس [1] کارشناس ارشد، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، ساری، ایران
 • حاجی‌پور باقری، عباس [1] دانشجوی دکتری گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • حاجی نیا، سمیه [1] دانش آموخته دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • حاجیها، سمیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حبیبی، فاطمه [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)
 • حبیبی، فاطمه [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • حبیبی، فاطمه [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حیدری، راویه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • حرم نژاد، سجاد م [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • حسنی، سید حسن [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • حسینی، سارا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • حسینی، میرحسام الدین [1] گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسینی، مریم [1] استادیار پژوهش، بخش اصلاح و تهیه بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حسینی، مریم [1] استادیار پژوهش،بخش تحقیقات اصلاح بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حسینی، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • حسینی چالشتری، مریم [1] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • حسینی چالشتری، مریم [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت،ایران
 • حسینی چالشتری، مریم [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)
 • حسنی کومله، سید حسن [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حسنی کومله، سید حسن [1] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • حق پرست، رضا [1] محقق معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
 • حقیقی حسنعلیده، علیرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • حمیدی، آیدین [1] دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حمیدی، آیدین [1] مربی پژوهش، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • حمزه، حمزه [1] مربی آموزشی دانشگاه پیام نور مهاباد
 • حمزه‌ئی، جواد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا

خ

 • خادمیان، راحله [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین‌اللملی امام خمینی، قزوین، ایران
 • خاکسار، نسیم [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • خالدیان، محمدرضا [1] دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران؛ گروه مهندسی آب و محیط زیست، پژوهشکده حوضه آبی خزر، رشت، ایران
 • خانی، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • خان احمدی، مسعود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • خجسته پور، مهدی [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خرم دل، سرور [1] استادیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خرم دل، سرور [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • خرم دل، سرور [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • خزائی، عظیم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خسروی، وحید [1] مربی پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران
 • خسرویان، تکتم [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • خشکدامن، مریم [1] دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • خلیل زاده، راضیه [1] دانش آموخته دکتری،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • خلیل طهماسبی، بهروز [1] 2- دانشجوی دکتری علوم علف‌های هرز دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • خواجویی نژاد، غلامرضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • خوشوقتی، حسین [1] مربی گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

د

 • دادرس، احمدرضا [1] دانش آموخته دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • دادرس، احمدرضا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • دادرس، احمدرضا [3] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • داریوش، سمیه [1] کارشناس ارشد بخش گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت
 • داریوش، سمیه [1] کارشناس‌ارشد بیماری‌شناسی‌گیاهی موسسه تحقیقات برنج کشور
 • دانیالی، سیده فاطمه [1] دانشجوی دکتری، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • داوری، مسعود [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
 • داوری، مهدی [1] استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • دباغ محمدی نسب، عادل [1] دانشیار دانشگاه تبریز
 • دباغ محمدی نسب، عادل [1] دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • دیده باز مغانلو، قربان [1] محقق علف هرز، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 • دیده باز مغانلو، قربان [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
 • درانی نژاد، مریم [1] دانشجوی دکتری، عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • درستی، حمید [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور
 • درویشی، بابک [1] استادیار، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • درویش زاده، رضا [1] استاد،گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • درویش زاده، رضا [1] استاد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • دستان، سلمان [1] پژوهشگر دوره فوق‌دکتری، بخش مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • دستفال، منوچهر [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منـابع طبیعـی اسـتان فـارس، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • دهقان، محمد علی [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران
 • دهقانی، حمید [1] استاد، گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دهقانی، حمید [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • دهقانی، حمید [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دهقانی، حمید [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • دهقانی، حمید [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • دهقانی، حمید [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • دهقانی، حمید [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دواتگر، ناصر [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور
 • دوانی، داوود [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران؛ مدرس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر، بوشهر، ایران
 • دودابی‌نژاد، ابراهیم [1] کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور
 • دوراک، جان [1] استاد گروه اصلاح نباتات دانشگاه کالیفرنیا آمریکا
 • دوراک، جان [1] استاد گروه اصلاح نباتات دانشگاه کالیفرنیا، آمریکا
 • دولتی پشم، خدیجه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

ذ

 • ذکری، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

ر

 • راست‌گردانی، فریبا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • رامشینی، حسین [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • رامشینی، حسینعلی [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رامشینی، حسینعلی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • راهنما، افراسیاب [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راوری، سید ذبیح‌الله [1] دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • ربیعی، بابک [1] استاد دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ربیعی، بابک [2] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ربیعی، بابک [2] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ربیعی، بابک [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ربیعی، بابک [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ربیعی، بابک [1] استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ربیعی، بابک [1] دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ربیعی، بابک [3] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ربیعی، بابک [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ربیعی، بابک [1] استاد گروه زراعت و اصلاح‌نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ربیعی، بابک [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ربیعی، بابک [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • ربیعی، بابک [2] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ربیعی، محمد [1] محقق موسسه تحقیقات برنج کشور و دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه گیلان
 • ربیعی، محمد [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • رجایی، مجید [1] استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • رجایی، مجید [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات آب و خاک، مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منـابع طبیعـی اسـتان فـارس، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • رجایی، مجید [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس (ایستگاه داراب)
 • رجبی، رحمان [1] محقق معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه
 • رحیمی، مهدی [2] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • رحیمی، مهدی [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • رحیمی، مهدی [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • رحیمی، یوسف [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • رحمانی، محمد [1] عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
 • رحمانی، محمد [1] محقق، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • رحیمی پطرودی، الیاس [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • رحیمی پطرودی، الیاس [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد قائم شهر دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر
 • رحمتی، محمد هاشم [1] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رحیم سروش، حسین [1] دانشجوی دکتری،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد،ایران
 • رحیمی میلاشی، لاله [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • رسولی صدقیانی، میرحسن [1] گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 • رشتچی، لیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهر کرد، شهر کرد، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • رضایی، مجتبی [1] مربی پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور
 • رضایی، محمد [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • رضوی، سید اسماعیل [1] استادیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضوی، سید اسماعیل [1] گروه گیاه پزشکی دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزِی و منابع طبیعِی گرگان
 • رضوان، سمیرا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • رضوانی مقدم، پرویز [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رضوی پور، تیمور [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (آدرس جدید: عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات آب و خاک، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران)
 • رضوی پور، تیمور [1] عضو هیأت علمی، آبیاری و آلودگی خاک و آب
 • رمضانی، احمد [1] دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران؛ محقق، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، ایران
 • رمضانی، احمد [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • رمضانی، سید حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • رمضانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • رمضان زاده بیشه گاهی، سحر [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • رنجی، عادل [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تاکستان، ایران
 • روحانی، عباس [1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • رودریگز، ویکتور [1] استاد، عضو گروه ژنتیکشورای تحقیقات بین‌المللی اسپانیا (CSIC)، مادرید، اسپانیا
 • روستایی، مظفر [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه
 • روستایی، مظفر [1] دانشیار پژوهش، بخش غلات، مؤسسه تحقیقات دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • روستایی، مظفر [1] دانشیار پژوهش، بخش غلات، موسسه تحقیقات دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • روستایی، مظفر [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران
 • روشنفکر دزفولی، حبیب الله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • رئیسی، طیبه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

ز

 • زاد بهتوئی، مهشید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • زارع، سمیرا [1] دانشجوی کارشناسی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • زارع، کاووس [1] مدرس آموزشکده کشاورزی فسا
 • زارعی، بتول [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • زارعی، لیلا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
 • زارعی، لیلا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • زارع مهرجردی، محمد [1] مربی پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • زالی، حسن [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • زالی، حسن [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منـابع طبیعـی اسـتان فـارس، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • زاهدی نو، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • زیدعلی، احسان اله [1] دانشجوی دکتری علوم علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
 • زربافی، سیده سهیلا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • زربافی، سیده سهیلا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • زمانی فاسی، معصومه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • زند، اسکندر [1] استاد پژوهش، مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • زینلی، ابراهیم [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زینلی نژاد، خلیل [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زینوند لرستانی، ابراهیم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • زواره، محسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

س

 • ساجدی، عبدالله [1] کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • ساجدی، نورعلی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • ساجدی، نورعلی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • سیاح فر، منوچهر [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران
 • سیاح فر، منوچهر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات لرستان
 • سیادت، سید عطاء‌الله [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • سیادت، سید عطاالله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سیادت، سید عطااله [1] استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • سارانی، منصور [1] کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان
 • سارویی، الهه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • ساسانی، شهریار [1] استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
 • ساسانی، شهریار [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • سالارعشایری، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سالمی نسب، مریم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • سیاهمرگویی، آسیه [1] استادیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سیاه مرگویی، آسیه [1] استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سیاوش مقدم، سینا [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • سپهری، علی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • ستاریان، علی [1] استادیار، گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • سید شریفی، رئوف [2] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سرایلو، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
 • سرچشمه پور، مهدی [1] استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر
 • سرخی، بهزاد [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • سرخی لـله لو، فرشاد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب
 • سرفرازی، شهاب [1] کارشناس ارشد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان داراب
 • سروش زاده، علی [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • سعادتیان، بیژن [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • سعیدی، محسن [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • سعیدی، محسن [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • سعیدزاده، فرزین [1] مربی، گروه کشاورزی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، آستارا، ایران
 • سفالیان، امید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سفالیان، امید [1] دانشیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • سلامت، طیبه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سلحشور دلیوند، فاطمه [1] دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه تبریز
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگرگان، گرگان، ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ع طبیعی گرگان، ایران
 • سلطانی، افشین [1] استاد، گروه زراعت،دانشکده تولید گیاهی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • سلیمانی، زینب [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • سلیمانی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • سلیمانی عبیات، منا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • سلیمانی عبیات، منا [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • سلوکی، محمود [1] دانشیار،گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • سمیع زاده، حبیب الله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سمیع زاده، حبیب الله [1] دانشیار، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب اله [1] استاد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سمیع زاده لاهیجی، حبیب اله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سمیع‌زاده لاهیجی، حبیب‌الله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سمیع‌زاده لاهیجی، حبیب‌الله [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سیه‌چهره، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • سهرابی چاه حسن، فرامرز [1] دانش آموخته دکتری،گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران (آدرس جدید: گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)
 • سوهانی، محمد مهدی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سوهانی، محمد مهدی [1] استادیار گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سوهانی، محمد مهدی [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • سوهانی، محمد مهدی [3] دانشیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • سوهانی، محمد مهدی [1] دانشیار،گروه بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

ش

 • شادان، الهه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • شافعی‏ نیا، علیرضا [1] دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، ایران
 • شاکری، احسان [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
 • شاهسوند حسنی، حسین [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • شبر، زهرا سادات [1] استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شیخه پور، سعید [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شیری، محمدرضا [1] بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل، ایران
 • شیری، محمدرضا [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
 • شیری، محمدرضا [3] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شیری، محمدرضا [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • شیران تفتی، مهدی [1] محقق، مرکز ملی تحقیقات شوری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد، ایران
 • شیرزاد، فرزاد [1] کارشناس ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • شیرزادیان، رضا [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شیرزادیان خرم آباد، رضا [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • شریعت، فاطمه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • شریفی، پیمان [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • شریفی، پیمان [4] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • شریفی، حمید رضا [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • شریفی، حمید رضا [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • شریفی، مظفر [1] دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
 • شرفی‏ زاده، مهران [1] کارشناس ارشد، واحد کنترل و گواهی بذر استان خوزستان، اهواز، ایران
 • شریفی زیوه، پرویز [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)
 • شریفی زیوه، پرویز [1] عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 • شعبان پور، صدیقه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • شفیعی ابنوی، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شفق کلوانق، جلیل [1] استادیار دانشگاه تبریز
 • شکاری، فریبرز [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • شکاری، فریبرز [1] استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • شکاری، فرید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • شکاری، فرید [1] دانشگاه زنجان
 • شکاری، فرید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • شکاری، فرید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • شکیبا، محمدرضا [1] استاد گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه تبریز
 • شکری واحد، حسن [1] عضو هیئت علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • شکری واحد، حسن [1] محقق، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • شهبازی، مریم [1] استادیار، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

ص

 • صیاد، غلامعباس [1] استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • صادقی، فرهاد [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • صادقی، فرهاد [1] دانشجوی دکتری گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • صادق زاده، بهزاد [1] استادیار موسسه تحقیقات دیم کشور، مراغه
 • صادق زاده، بهزاد [1] موسسه تحقیقات دیم کشور
 • صارمی راد، علی [1] دانشگاه آزاد اسلامی
 • صالحی، امین [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • صالحی فر، مصطفی [1] پژوهشگر فوق دکتری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صالحی فر، مصطفی [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان (آدرس جدید: دانشگاه علمی کاربردی مرکز آستارا)
 • صانعی، سید جواد [1] گروه گیاه پزشکی دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزِی و منابع طبیعِی گرگان
 • صبا، جلال [2] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • صبا، جلال [1] دانشگاه زنجان
 • صبا، جلال [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • صباغ، سید کاظم [1] دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه یزد
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [2] استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار گروه تولیدات گیاهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
 • صبوری، حسین [1] دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • صبوری، حسین [2] دانشیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
 • صبوری، صمد [1] مربی پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • صبوری، عاطفه [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • صبوری، عاطفه [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • صدرالدینی، علی‌اشرف [1] دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
 • صدوقی، لیلا [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • صفری، پرویز [1] دانش آموخته دکتری، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز،تبریز، ایران
 • صفری مطلق، محمد رضا [1] دانشیار، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • صفوی، صفرعلی [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 • صلحی، محمود [1] استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، اصفهان، ایران
 • صمدی، عباس [1] استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • صمدزاده، علیرضا [1] مربی، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

ض

 • ضابط، محمد [1] دانشیار، گروه زراعت واصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

ط

 • طالش ساسانی، سهیلا [1] مربی گروه علوم باغبانی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • طاهری راد، علیرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • طباطبایی، سید علی [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات و ترویج کشاورزی، یزد، ایران.
 • طبیب غفاری، سید محمود [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران
 • طبخ‌کار، نرجس [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح‌نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • طهماسبی، ایرج [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • طهماسبی، زهرا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • طهماسبی، سیروس [1] استادیار، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران
 • طهماسبی، سیروس [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس،سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • طهماسبی، سیروس [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آمـوزش کشـاورزی و منـابع طبیعـی اسـتان فـارس، سـازمان تحقیقـات، آمـوزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران
 • طهماسبی، سیروس [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس (ایستگاه داراب)

ظ

ع

 • عابدی، امین [1] دانش آموخته دکتری، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی،دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • عادل، متین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زیست فرآورده های گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران
 • عادلی، طیبه [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
 • عادلیان، داوود [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • عادلی مسبب، فردوس [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • عادلی نسب، مجتبی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • عاشوری، محبوبه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • عالمی سعید، خلیل [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • عالیمقام، سید مجید [1] دانشجوی دکتری، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعیگرگان، گرگان، ایران
 • عالیمقام، مجید [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • عبادی، اصغر [1] استادیار گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی
 • عبادی، علی [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
 • عبادی، علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • عبادی، علی اکبر [2] استادیار پژوهش، بخش اصلاح و تهیه بذر، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • عبادی، علی اکبر [1] استادیار پژوهش،‌ موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ‏ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • عبادی، علی اکبر [3] استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • عبادی، علی اکبر [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور-رشت
 • عبادی، علی اکبر [1] مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • عبادی، علی اکبر [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت،ایران
 • عباسی، امین [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • عباسی، امین [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • عباسیان، ابوذر [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
 • عباس پور، مجید [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
 • عباس دخت، حمید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • عباس دخت، حمید [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود
 • عبدی، امید [1] کارشناس ارشد، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، گرگان، ایران
 • عبدی، حسن [1] عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • عبدی، حسین [1] دانشجوی دکتری، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • عبدالشاهی، روح الله [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
 • عبداللهی، شاپور [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور
 • عبداللهی، شاپور [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • عبداللهی، محمد رضا [1] دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • عبداللهی، مهدی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • عبدالهی، عبدالوهاب [1] استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه
 • عبدالهی، محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بو‌علی‌سینا همدان
 • عبدالهی، وحیده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • عبدالهی سیسی، نیر [1] گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • عبدالهی مبرهن، شاپور [1] پژوهشگر موسسه تحقیقات برنج کشور
 • عبدالهی مندولکانی، بابک [1] دانشیار، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • عبدالهی مندولکانی، بابک [1] دانشگاه ارومیه- دانشکده کشاورزی-گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی
 • عبدلی، مجید [2] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
 • عبدلی نسب، مریم [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
 • عرفانی، رحمان [1] عضو هیئت علمی، موسسه تحقیقات برنج کشور، معاونت مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، آمل، ایران
 • عرفانی مقدم، جواد [1] استادیار، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • عرفانی مقدم، زهرا [1] دانشجوی دکتری،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • عزیزی، حیدر [1] دانش آموخته دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • عیسوند، حمید رضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • عطارزاده، محمود [2] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • عظیمی، صدیقه [1] عضو هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • علی پور، هادی [2] استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • علیپور ابوخیلی، فرشید [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • علی حسین طایفه، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • علیزاده، زهره [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • علیزاده، محمدرضا [1] استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور
 • علیزاده، محمدرضا [1] دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت
 • علیزاده، محمدرضا [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • علوی، سید محمد [1] استادیار گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • علوی کیا، سید سیامک [1] دانشیار، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • علوی کیا، سید سیامک [1] گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • علوی متین، سیدمحمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • علوی‌نیا، سیدسیامک [1] استادیار گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی دانشگاه تبریز

غ

 • غیاثی اسکوئی، مهدی [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرمان
 • غفاری، عبدالعلی [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه
 • غفاری آذر، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • غفاریان هدش، محمد رضا [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • غلامی، احمد [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

ف

 • فاتح، مجتبی [1] مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب
 • فاتحی، فواد [1] استادیار، گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 • فاخری، براتعلی [1] استاد،گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • فاضل‌نجف‌آبادی، مهدی [1] استادیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
 • فال سلیمان، محمود [1] استادیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 • فتحی، سامان [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • فتوت، رضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • فتوت، رضا [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • فتوت، رضا [1] دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • فتوکیان، محمدحسین [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • فخاری، رسول [1] دانشگاه محقق اردبیلی
 • فرجی، هوشنگ [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • فرجی، هوشنگ [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • فرجی، هوشنگ [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • فرج زاده، راضیه [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • فرحبخش، حسن [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرمان
 • فرحپور، آتوسا [1] کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)
 • فرید، نسرین [1] دانشجوی دکتری، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • فریدونی، محمد جواد [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • فرشادفر، عزت الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی.
 • فرشادفر، عزت الله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • فرشادفر، عزت اله [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • فرشادفر، عزت اله [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • فرشادفر، عزت اله [2] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • فرضی، عباس [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • فرقانی، اکبر [1] استادیار گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • فرهادیان عزیزی، شیوا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • فروزی، متین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • فصیحی، خلیل [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • فیضی اصل، ولی [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور
 • فلاحی، حسین علی [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،ساری، ایران
 • فلاحی، حسین علی [1] عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
 • فلاحی، حسین علی [1] مربی پژوهش ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
 • فلک ناز، مهران [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
 • فوقی، بهروز [1] مربی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • فولادوند، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان و کارشناس اصلاح نیشکر موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان
 • فومن، عزیز [1] عضو هیئت علمی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران

ق

 • قادری، سروش [1] دانش آموخته گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • قادری، محمد قادر [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • قادری فر، فرشید [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قبادی، محمداقبال [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • قجقی، زهره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • قدرتی آورسی، فرزاد [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
 • قدسی، مسعود [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران
 • قدیه زرین آبادی، ایمان [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
 • قربان اف، الشاد [1] استاد، دانشگاه دولتی باکو، باکو، جمهوری آذربایجان
 • قربانی جاوید، مجید [1] استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران
 • قربانلی، مه لقا [1] استاد، گروه زیست شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
 • قربانی نصرآباد، رضا [1] استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • قریشی، صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • قرینه، محمد حسین [1] دانشیار، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، اهواز، ایران
 • قزوینی، حبیب اله [1] دانشیار بخش تحقیقات غلات موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • قیطران پورسهریق، شیوا [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • قلاوند، امیر [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • قلی پور، منوچهر [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • قلی زاده، امیر [1] دانشجوی دکتری، گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قلی زاده، عبدالطیف [1] استادیار، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • قلی‌زاده، امیر [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • قلمبران، محمدرضا [1] استادیار، گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قندی، اکبر [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

ک

 • کاظمی، حسین [1] استادیار، گروه زراعت،دانشکده تولید گیاهی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاظمی، حسین [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کاظمی، حسین [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کاظمی‌تبار، سید کمال [1] دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کافی، محمد [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کافی، محمد [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
 • کامرانی، مرتضی [1] استادیار گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی مغان، دانشگاه محقق اردبیلی
 • کامکار، بهنام [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کامکار، بهنام [1] دانشیار، گروه زراعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • کیانی، غفار [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • کیانی، غفار [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • کیان ارثی، فرزاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • کاوسی، مسعود [1] دانشیار موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی.
 • کاوسی کلاشمی، محمد [1] استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • کاوسی کلاشمی، محمد [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کاوسی کلاشمی، محمد [3] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کاووسی، مسعود [1] دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات آب و خاک، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • کاووسی، مسعود [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • کبریایی، دینا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • کردرستمی، مجتبی [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کردرستمی، مجتبی [1] دانشجوی دکتری، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کردرستمی، مجتبی [1] دانش آموخته دکتری، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • کرمی، سهیلا [1] دانشگاه زنجان
 • کریمی، ولی الله [1] عضو هیئت علمی مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، آمل
 • کریمی زاده، رحمت‌الله [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران
 • کلیکانلو، ولی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • کمیلی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی پردیس بین‌الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کنفی لسکوکلایه، معصومه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 • کهریزی، دانیال [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی
 • کهریزی، دانیال [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 • کوچکی، احمد رضا [1] عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • کوچکی، علیرضا [1] استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • کوچک‌زاده، احمد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

گ

 • گل آبادی، مریم [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
 • گیلکی، جعفر [1] دانشجوی کارشناسی، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

ل

 • لطفی، علی [1] محقق، ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام‎آباد غرب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • لطیفی، عاصفه [1] کارشناس، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • لطفعلی آینه، غلامعباس [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
 • لکزیان، امیر [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.
 • لکزیان، امیر [1] استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • لهراسبی، تهمینه [1] استادیار، گروه زیست فرآورده های گیاهی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران، ایران

م

 • مازندرانی، ابوالفضل [1] دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • مبصر، حمیدرضا [1] استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • مبصّر، حمیدرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد قائم شهر دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر
 • مجیدیان، مجید [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مجیدیان، مجید [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • مجیدی مهر، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • محدثی، علی [1] عضو هیئت علمی، ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن، سازمان، تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران
 • محسن آبادی، غلامرضا [1] استادیار گروه زارعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • محسن آبادی، غلامرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • محسن آبادی، غلامرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محسن آبادی، غلامرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محسن آبادی، غلامرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محسن‌آبادی، غلامرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • محسن زاده گلفزانی، محمد [1] استادیار، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محسنی فرد، احسان [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • محسنی فرد، احسان [1] استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • محمدی، آرش [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • محمدی، رضا [1] استادیار معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، ایستگاه سرارود کرمانشاه
 • محمدی، رضا [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت سرارود، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
 • محمدی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] استاد، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران و قطب علمی اصلاح مولکولی غلات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] استاد، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران; قطب علمی اصلاح مولکولی غلات، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و قطب علمی اصلاح مولکولی غلات دانشگاه تبریز
 • محمدی، سید ابوالقاسم [1] گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و قطب علمی اصلاح مولکولی غلات دانشگاه تبریز
 • محمدی، سلیمان [1] استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
 • محمدی، ماهرخ [1] دانش آموخته کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • محمدی، محتشم [1] استاد پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران
 • محمدی، یوسف [1] دانشجوی دکتری، گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • محمد یاروف، عثمان [1] استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تاجیکستان
 • محمدآلق، شریفه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
 • محمدزاده، جاوید [1] محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 • محمدزاده، حمید [1] دانشجوی دکتری،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدهعلوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محمدزاده جلالی، حسین [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • محمدی سراب بادیه، مریم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 • محمدی گل تپه، ابراهیم [1] استاد گروه بیماری شناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • محمدی گنبد، رحمت‌اله [1] دانش آموخته دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محمدی نژاد، قاسم [1] استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرمان
 • محمدی نژاد، قاسم [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • محمدی نژاد، قاسم [1] دانشیار، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی و گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
 • محمدوند، المیرا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • محمودی، اسماعیل [1] کارشناس ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
 • محمودی، خلیل [1] محقق فقید بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ایرانشهر، ایران
 • محمودی، سهراب [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
 • محمودیان، زینب [1] کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • محمودی ملحم لو، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • مختاری، شیدا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • مدنی، حمید [1] دانشیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
 • مرادی، پرستو [1] دانشجوی دکتری، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • مرادی، پرستو [1] دانشجوی دکتری زراعت گروه زارعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • مرادی، علی [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • مرادی، علی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • مرادی تلاوت، محمدرضا [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • مرادی تلاوت، محمدرضا [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، اهواز، ایران
 • مرادی تلاوت، محمدرضا [1] دانشیار،گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 • مرتضویان، سید محمد مهدی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • میرزازاده، طاهره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
 • میری‌کندری، منیر [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • میرنیا، سید خلاق [1] دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • مزینانی، محمدامین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
 • مزینانی، محمد امین [1] دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • مسکرباشی، موسی [1] دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
 • مشهدی، الهام [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود
 • مصطفوی، خداداد [1] دانشگاه آزاد اسلامی
 • مظفریان، ولی‌اله [1] استاد، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • معاذی کجل، ولی اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میانه
 • معتمد، محمد کریم [2] دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • معصومی اصل، اسد [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 • معصومی زواریان، ابوالفضل [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
 • مقدم، محمد [1] استاد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مقدم، محمد [1] استاد گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی دانشگاه تبریز
 • مقدم، محمد [1] استاد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • مکاریان، حسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران
 • مکاریان، حسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
 • مین‌باشی معینی، مهدی [1] دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • منجم، سالار [1] دانشجوی دکتری تکنولوژی بذر دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • مهدی‌زاده، اکرم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
 • مهدی نژاد، نفیسه [1] استادیار،گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 • مهری، نسترن [1] دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • مهرابی، علی اشرف [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه ایلام
 • مهرابی، علی اشرف [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • مهرابی، علی‌اشرف [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
 • مهرابی، علی‌اشرف [1] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه ایلام
 • مهرپویان، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی میانه
 • موحدی دهنوی، محسن [1] دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
 • موسی نژاد، صدیقه [1] استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • موسی نژاد، صدیقه [1] استادیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • موسوی، سید بهمن [1] دانشیار، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 • موسوی، سید سعید [2] استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان
 • موسوی نیک، سید محسن [1] دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
 • مومنی، علی [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

ن

 • ناخدا، بابک [1] استادیار، گروه فیزیولوژی مولکولی، پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • نادری زرنقی، رعنا [1] دانشجوی دکتری گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • نیازخانی، سید محسن [1] دانشکده کشاورزی
 • ناصری میانکلی، رقیه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی
 • نام آور، عبدالمطلب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • نبی پور، مجید [1] استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نبی زاده، محبوبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم علف های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
 • نجفیان، گودرز [1] دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
 • نحوی، مجید [1] عضو هیئت علمی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، رشت، ایران
 • نحوی، مجید [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور– رشت
 • نداف فهمیده، سلماز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کشاورزی واحد رشت دانشگاه آزاد اسلامی، رشت
 • ندیمی دفرازی، محمدحسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نریمانی، حامد [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
 • نصیری، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • نصراله زاده، صفر [1] دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • نصیری محلاتی، مهدی [1] استاد، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نصیری محلاتی، مهدی [1] استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 • نظریان فیروزآبادی، فرهاد [1] استاد،گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد،ایران
 • نقوی، هرمزد [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان، کرمان، ایران
 • نیلی، ادیبه [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نواب پور، سعید [1] استادیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • نواب پور، سعید [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • نواب پور، سعید [1] دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • نوربخش گیگلو، لیلا [1] دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • نوریزدان، حمید رضا [1] استادیار، گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
 • نوروزی، علی‌اکبر [1] استادیار، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، تهران
 • نوروزی، مجید [1] استادیار، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نوروزی، مجید [1] دانشیار، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • نوروزیان، میثم [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

و

 • واحدی، رسول [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • واحدی، عادل [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
 • واحدی، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی آستارا
 • واعظی، بهروز [1] عضو هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گچساران
 • وظیفه دوست، مجید [1] استادیار گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان
 • ولی زاده، مصطفی [1] استاد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ولیزاده، مصطفی [1] استاد گروه به‌نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • ولیزاده، مصطفی [1] استاد، گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • ولیزاده، مصطفی [1] استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تیریز، ایران
 • ولیزاده، مصطفی [1] استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
 • ولی‌زاده صومعه، زهره [1] دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

ه

 • همایی، مهدی [1] استاد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، تهران، ایران
 • همایی، مهدی [2] استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
 • همایی، مهدی [1] استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • همایی، مهدی [1] استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران
 • هوگنبوم، گریت [1] استاد، انستیتو سیستم های پایدار غذا، دانشگاه فلوریدا، فلوریدا، امریکا

ی

 • یاوری، غلامرضا [1] استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران
 • یحیی زاده، آسیه [1] دانشیار گروه شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه گیلان
 • یزدانی، محمد رضا [1] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • یعقوبی، بیژن [2] استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
 • یعقوبی، بیژن [1] استادیار موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت)
 • یعقوبیان، یاسر [1] دانشجوی دکتری گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
 • یکتا، میترا [1] کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور– رشت
 • یوسفی، زینب [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
 • یوسفی راد، مجتبی [1] استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران