نتایج ارزیابی ISC در مورد رتبه بندی نشریات علمی کشور در سال 1399

بر اساس جدیدترین نتایج ارزیابی موسسه ISC در مورد رتبه بندی نشریات علمی کشور که مربوط به سال 1399 می باشد، نشریه تحقیقات غلات ضریب تأثیر 0.185 و کیفیت Q2 را کسب کرد.