نویسنده = فرید گل زردی
ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ‏ های سورگوم دانه‏ای با استفاده از تجزیه AMMI در مناطق مختلف ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 77-88

10.22124/cr.2021.19921.1675

عظیم خزائی؛ فرید گل زردی؛ مسعود ترابی؛ محمد تقی فیض بخش؛ علی آذری نصرآباد؛ احمد قاسمی؛ لیلا نظری؛ مهدی متقی


تجزیه ژنتیکی عملکرد علوفه و صفات مرتبط در ارزن مرواریدی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 351-362

10.22124/cr.2021.18996.1651

رضا عطایی؛ فرید گل زردی؛ محمد رزمی چرمخوران