نویسنده = مهدی زهراوی
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22124/cr.2023.24692.1773

یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی؛ علی سلطانی


بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گندم نان تحت شرایط تنش شوری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 207-223

10.22124/cr.2023.23556.1753

یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی؛ علی سلطانی


ارزیابی مزرعه‌ای مقاومت به سفیدک پودری در ژرم‌پلاسم گندم نان

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 45-62

10.22124/cr.2022.23034.1740

مهدی زهراوی؛ محمد علی دهقان؛ حسین علی فلاحی؛ شاهپور ابراهیم نژاد


غربال ژرم‌پلاسم گندم نان و شناسایی منابع ژنتیکی مقاوم به زنگ قهوه‌ای

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 13-29

10.22124/cr.2021.19936.1676

مهدی زهراوی؛ سیدطه دادرضائی؛ محمد علی دهقان