نویسنده = علیرضا پازکی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت زراعی علف‌های هرز مزارع گندم با تأکید بر یولاف وحشی زمستانه (Avena ludoviciana Durieu) و خاکشیر (Descurainia sophia ( L.) Schur)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 507-519

سمیه حاجیها؛ مهدی مین‌باشی معینی؛ علیرضا پازکی؛ اسکندر زند