شبیه سازی ماکروسکوپیک واکنش گندم دوروم به شوری طی دوره رشد رویشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استادیار گروه خاک شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

کمبود منابع آب شیرین از چالش­های مهم تولید فرآورده­های کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک است. از این­رو باید با تجزیه و تحلیل کمّی واکنش گیاهان این مناطق نسبت به تنش شوری، از آب­های کم کیفیت و لب­شور نیز برای تولید بهره برد. دورة رشد رویشی، حیاتی‌ترین بخش زندگی گیاه است، زیرا بقای گیاه در این دوره بر عملکرد تاثیر می­گذارد.  هدف از این پژوهش، کمّی‌کردن واکنش گندم دوروم به شوری طی مراحل مختلف رشد رویشی با استفاده از مدل­های کلان بود. بدین منظور، آزمایشی شامل یک تیمار غیر شور (4/0 دسی‌زیمنس بر متر) و پنج تیمار با شوری­های 2، 4، 6، 8 و10 دسی‌زیمنس بر متر اجرا شد.  به منظور کمی‌کردن اثر شوری در هر یک از مراحل رشد، تعداد نسبی گیاهچه و مقادیر تعرق نسبی در شوری­های مختلف خاک، با استفاده از مدل­های ماس و هافمن، ون­گنوختن و هافمن، دیرکسن و همکاران، و همایی و همکاران، برآورد و پارامترهای مورد نظر به دست آمد. مدل­ها با استفاده از آماره‌های ضریب کارآیی اصلاح شده، شاخص تطبیق اصلاح شده و ضریب جرم باقیمانده مقایسه شدند. آماره­های مربوط به برازش مدل­های مختلف بر مقادیر اندازه‌گیری­شده، طی مرحلة اول رشدی نشان داد که مدل همایی و همکاران نسبت به سایر مدل­ها مناسب­تر است، لیکن برای مراحل دوم و سوم رشد رویشی، مدل خطی ماس و هافمن برآورد نسبتاً بهتری ارایه داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Macroscopic simulation of durum wheat response to salinity on vegetative growth stages

نویسندگان [English]

  • Sara Hosseini 1
  • Vahid Reza Jalali 2
  • Mehdi Homaee 3
1 M. Sc. Student and Assist.Dept. of Soil Science, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Assist. Prof., Dept. of Soil Science, Shahid Bahonar University of Kerman
3 Prof., Dept. of Soil Science, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Fresh water deficit is one the most limiting factors in arid and semi-arid regions for agricultural productions. Consequently, it is needed that quantitative response of plants to salinity stress be analyzed in order to use marginal and brackish water to produce agricultural crops is such regions. The vegetative growth stage is the most critical period of plant growth, because the final production directly depends on this early phonologic stage. The objective of this research was to quantitatively assess durum wheat response to salinity at different vegetative growth stages by using macroscopic models. Consequently, an extensive experiment was conducted in a loamy sand soil, using different salinity treatments including one non-saline water (0.4 ds.m-1) and five natural saline waters of 2, 4, 6, 8 and 10 dS.m-1. The macroscopic models of Maas and Hoffman, van Genuchten and Hoffman, Dirksen et al., and Homaee et al. were used to predict the relative seedling numbers and relative transpiration. To compare the models and their efficiency, the Modified Coefficient Efficiency (), Modified Index of Agreement () and Coefficient of Residual Mass (CRM) statistics were calculated. Results indicate that Homaee et al. model provides a reasonable prediction at the first growth stage (E), while Maas and Hoffman model can provide relatively better predictions at the second and third growth stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Durum wheat
  • Salt stress
  • Simulation