ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و درصد آب چهار هیبرید ذرت دانه‌ای در سطوح مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد آب ارقام ذرت دانه­ای، آزمایشی به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا شد. آبیاری در سه سطح (آبیاری پس از 70، 105 و 140 میلی­متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) در کرت­های اصلی و رقم شامل چهار هیبرید سینگل کراس ذرت (524، 666، 677 و 704) در کرت­های فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که برهم­کنش رقم × آبیاری بر صفات مورد مطالعه معنی­دار نیست، اما اثر سطوح آبیاری بر عملکرد دانه، عملکرد زیستی، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد دانه در ردیف، طول بلال و قطر بلال معنی­دار بود و این در حالی بود که آبیاری اثر معنی­داری بر تعداد ردیف در بلال و درصد آب گیاه نداشت. تفاوت بین هیبریدها نیز از نظر عملکرد دانه، تعداد ردیف در بلال، وزن صد دانه، عملکرد زیستی، قطر بلال و درصد آب گیاه معنی­دار بود. میزان عملکرد دانه در سطح آبیاری 70I (5/10306 کیلوگرم در هکتار) از دو تیمار 105I و140I بیشتر بود. کاهش تعداد دانه در ردیف مهم­ترین عاملی بود که باعث شد عملکرد دانه در سطح آبیاری 105I حدود 19 درصد و در سطح آبیاری 140I حدود 42 درصد کمتر از سطح آبیاری 70I باشد. در بین ارقام هیبرید ذرت نیز رقم سینگل کراس677 دارای بیشترین عملکرد دانه (7/8820 کیلوگرم در هکتار) و رقم سینگل کراس524 دارای کمترین عملکرد دانه در واحد سطح بود. بیشترین تعداد ردیف در بلال نیز در رقم سینگل کراس 704 و بیشترین وزن صد دانه در رقم 524 مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield, yield components and water content of four grain corn hybrids in different levels irrigation

نویسندگان [English]

  • Ekhlas Amini 1
  • Ali Ashraf Mehrabi 2
  • Ali Hatami 2
  • Khalil Fasihi 2
1 Former M. Sc. Student Faculty of Agriculture, University of Ilam, Iran
2 Assist. Prof., Faculty of Agriculture, University of Ilam, Iran
چکیده [English]

To study the effect of different irrigation levels on yield, yield components and water percent of grain corn varieties, an experiment was conducted in a split plots experiment based on randomized complete blocks design with three replications in Agriculture research station of Ilam University. Irrigation in four levels (Irrigation after 70, 105 and 140 mm evaporation in evaporation pan class A) were considered as main plots and four grain corn hybrid (SC 704, SC 677, SC 666 and SC 524) assigned to subplots. Results from analysis of variance showed that variety×irrigation interaction effect were not significant on studied traits, but the effect of irrigation levels on grain yield, biological yield, harvest index, 100 grain weight, grain number per rows and ear length and diameter were significant and on the number of rows in ear and plant water percent were not significant. Also, differences among hybrids were significant for grain yield, number of row per ear, 100 grain weight, biological yield, ear diameter and plant water percent. Grain yield in I70 (10306.5 kg.ha-1) was more than the other irrigation levels. The number of grain per row was the crucial yield component led to 19% and 42% decreasing of grain yield in I105 and I140, respectively. Among evaluated hybrids in this experiment, SC 677 (8820.7 kg.ha-1) and SC 524 (7784.7 kg.ha-1) had the highest and lowest grain yield, respectively. Furthermore, the maximum number of rows per ear and the maximum100 grain weight were observed in SC 704 and SC 524, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corn
  • Hybrid
  • Irrigation levels
  • Yield and yield components