تاثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ذرت سینگل‌کراس 704 در رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان)

چکیده

به منظور بررسی تأثیر تراکم کاشت بر صفات زراعی ذرت سینگل­کراس 704 در رقابت با علف هرز تاج خروس ریشه قرمز، آزمایشی در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل (مغان) به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار تراکم کاشت ذرت دانه­ای (70000، 75000، 80000 و85000 بوته در هکتار) و چهار تراکم علف­ هرز تاج خروس ریشه قرمز (صفر ، 4، 8 و12 بوته در متر ردیف طولی) بود. نتایج این آزمایش نشان داد که بیشترین عملکرد ذرت به مقدار 88/11 تن در هکتار، در تراکم کاشت 80000 بوته در هکتار به دست آمد. در حضور علف هرز تاج خروس ریشه قرمز مقدار عملکرد دانه ذرت عموماً کاهش یافت. این الگوی کاهش در عملکرد دانه ناشی از رقابت علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در تراکم­های کاشت بالای ذرت نیز مشاهده شد. با وجود این، در شرایطی که تعداد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز هم بالا بود، بیشترین توان تولید ذرت در تراکم­های کاشت بالای ذرت به دست آمد. به نظر می­رسد که در زمانی که علف هرز تاج خروس ریشه قرمز وجود دارد با انتخاب تراکم کاشت مناسب ذرت، عملکرد قابل قبولی را می­توان برداشت کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of maize (Zea mays L.) plant density on agronomic characteristics in competition with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.)

نویسندگان [English]

  • Ghoban Didehbaz Moghanloo 1
  • Mehdi Joudi 2
  • Ahmad Tobeh 2
  • Parviz Sharifi Ziveh 3
  • Mohammad Reza Shiri 3
1 Researcher, Agricultural and Natural Resources Research Center of Ardabil, Moghan
2 Assist. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Staff Member, Agricultural and Natural Resources Research Center of Ardabil, Moghan
چکیده [English]

To study the effects of maize plant density on agronomic characteristics in competition with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.), a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was carried out at the research field of agricultural and natural resources research center of Ardabil, Moghan, in 2012. The experimental factors were maize plant density at four levels (70000, 75000, 80000 and 85000 plant/ha) and redroot pigweed at four plant density (0, 4, 8 and 12 plant/m per row). The traits related to corn and redroot pigweed performance were measured. Results showed that the highest grain yield of corn (11.88 t.ha-1) was obtained from plant density of 80000 plants.ha-1. Generally, the presence of redroot pigweed decreased the grain yield of corn. This pattern of reducing of corn grain yield in competition with redroot pigweed was also observed at the high density of corn hybrid. Nevertheless, the highest corn grain yield obtained at the high plant density of corn even when redroot pigweed density was too high. It seems that selecting of optimum corn plant density will produce satisfied grain yield at the presence of redroot pigweed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competition
  • Corn
  • Grain yield
  • Plant density
  • Redroot pigweed