مطالعه برهمکنش کود زیستی نیتروکسین، نیتروژن معدنی و هیدروپرایمینگ بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به منظور بررسی اثر تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین، هیدروپرایمینگ و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت سینگل کراس 704، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک­­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1387 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل هیدروپرایمینگ بذر در دو سطح (هیدروپرایمینگ و بدون پرایمینگ) به عنوان فاکتور اصلی و تلقیح بذر با کود زیستی نیتروکسین در دو سطح (تلقیح و بدون تلقیح) و کود شیمیایی نیتروژن در سه سطح (150، 250 و 350 کیلوگرم در هکتار کود اوره) به صورت فاکتوریل به عنوان فاکتورهای فرعی آزمایش بودند. نتایج نشان داد که تلقیح بذر با نیتروکسین و هیدروپرایمینگ بذر به طور معنی­داری موجب افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه، طول بلال، قطر بلال، تعداد برگ و ارتفاع بوته ذرت سینگل کراس 704 شدند. سطوح نیتروژن نیز به طور معنی­داری عملکرد و اجزای عملکرد را تحت تاثیر قرار دادند، به طوری که بیشترین عملکرد در سطح 350 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. اثر متقابل هیدروپرایمینگ × نیتروکسین برای همه صفات به جز ارتفاع بوته، تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف، وزن هزار دانه و شاخص برداشت معنی­دار بود، در حالی که اثر متقابل هیدروپرایمینگ × نیتروژن فقط بر وزن بلال و عملکرد دانه و اثر متقابل نیتروکسین × نیتروژن فقط بر ارتفاع بوته، طول بلال، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی­دار بود. نتایج این آزمایش نشان داد که هیدروپرایمینگ به همراه تلقیح بذر با باکتری­های محرک رشد گیاه مانند نیتروکسین به طور معنی­داری موجب افزایش عملکرد دانه ذرت شد. علاوه بر آن، تلقیح بذر در سطوح بالای نیتروژن در مقایسه با تلقیح در سطوح پایین نیتروژن نیز به طور معنی­داری عملکرد بیشتری تولید کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction effect of nitroxin biologic fertilizer, mineral nitrogen fertilizer and hydropriming on grain yield and yield components of maize, SC704

نویسندگان [English]

  • Elham Mashhadi 1
  • Hamid Abbasdokht 2
1 M. Sc. Student, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Shahrood Industrial University, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Shahrood Industrial University, Iran
چکیده [English]

To study the seed inoculation, hydropriming and different levels of nitrogen on yield and yield components of corn, an experiment was carried out as split plot factorial based on randomized complete block design with four replications in Agricultural Research Station of Shahrood Industrial University, during 2007-2008. The treatments were seed priming at two levels (priming and non-priming) in main plots and seed inoculation at two levels (inoculated and non-inoculated) and nitrogen levels (150, 250, 350 kg/ha) as factorial in sub plot. Results showed that seed inoculation and seed priming significantly increased seed yield, biological yield, harvest index, number of row per ear, number of seed per row, 1000-grain weight, ear length, ear diameter, number of leaf per plant and plant height in maize, SC704. Nitrogen levels significantly affected yield and yield components, so that 350 Kg.ha-1 nitrogen produced the highest grain yield. The priming × inoculation interaction effect was significant on the all studied traits except plant height, number of row per ear, number of grain per row, 1000-grain weight and harvest index. The priming × nitrogen interaction effect was also significant on ear weight and grain yield and the inoculation × nitrogen interaction effect was significant on plant height, ear length, 1000-grain weight and grain yield. Results of this research indicated that the hydropriming together with seed inoculation and growth stimulator bacteria including nitroxin significantly increased maize grain yield. Also, seed inoculation together with higher levels of nitrogen fertilizer significantly resulted higher grain yield than the seed inoculation with lower levels of nitrogen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • germination percentage
  • Growth stimulator bacteria
  • Priming
  • Seed inoculation