تاثیر اندازه و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر ویژگی های گیاهچه های ذرت دانه ای (سینگل کراس 704)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

2 استادیار گروه مهندسی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر

چکیده

در سال­های اخیر استفاده از کودهای آلی همانند ورمی­کمپوست در کشاورزی مورد توجه بوده است. به­ منظور بررسی تأثیر اندازه و مقادیر مختلف ورمی­کمپوست بر ویژگی­های گیاهچه­های ذرت دانه­ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار تحت شرایط کنترل شده گلخانه­ای به مدت 90 روز در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1393 اجرا شد. در این تحقیق، مقادیر ورمی­کمپوست در چهار سطح 0، 1، 2 و 4 درصد جرمی و در سه اندازه مختلف 0/5، 1 و 2 میلی­متر مورد استفاده قرار گرفت و صفات وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک ساقه، ارتفاع ساقه، تعداد برگ، حجم ریشه، تنفس میکروبی و درصد کلونیزاسیون ریشه اندازه­گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد مقادیر مختلف ورمی­کمپوست موجب افزایش معنی­دار صفات وزن تر و خشک ساقه، ارتفاع ساقه، حجم ریشه، تعداد برگ و وزن تر و خشک ریشه گیاه ذرت نسبت به شاهد شد. اندازه­های متفاوت ورمی­کمپوست نیز تاثیر معنی­داری بر صفات ارتفاع ساقه، درصد کلونیزاسیون ریشه و تعداد برگ داشتند، به طوری که اندازه 0/5 میلی­متر تفاوت معنی­داری با 2 میلی­متر در سطح احتمال یک درصد داشت، اما تفاوت آن با اندازه یک میلی­متر معنی­دار نبود. به طور کلی، بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می­توان نتیجه­گیری کرد که علاوه بر بهبود ویژگی­های مرفولوژیک و بیولوژیک گیاه ذرت در اثر کاربرد مقادیر مختلف ورمی­کمپوست، اندازه ذرات ورمی­کمپوست نیز احتمالاً از طریق بهبود ویژگی­های کیفی خاک، می­تواند بر ویژگی­های مرفولوژیک و در نهایت عملکردی گیاه ذرت موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different sizes and amounts of vermicompost on seedlings characteristics of grain maize (SC704)

نویسندگان [English]

  • Maryam Tajodini 1
  • Vahid Reza Jalali 2
  • Mehdi Sarcheshmehpoor 2
1 M. Sc. Student, Dept. of Soil Science Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Soil Science Engineering, Faculty of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Iran
چکیده [English]

In recent years, the use of organic fertilizers like vermicompost has extensively been considered in agriculture. To evaluate the effect of different sizes and amounts of vermicompost on seedlings characteristics of grain maize, a factorial experiment based on completely randomized design with four replications was conducted, in a controlled conditions greenhouse for 90 days at Shahid Bahonar University of Kerman, Iran, in 2014. In this study, vermicompost at four amounts, 0, 1, 2 and 4 percent and three sizes, 0.5, 1 and 2 mm were used and root and shoot fresh weight, root and shoot dry weight, stem height, leaf number, root volume, percentage of colonization and microbial respiration were measured. Results showed that different vermicompost amounts had significant effect than the control treatment on shoot fresh and dry weight, stem height, root volume, leaf number and root fresh and dry weight of maize plant at 1% of probability. Also, results showed significant differences between vermicompost sizes of 0.5 and 2 mm at 1% probability level on the stem height, leaf number and root colonization. Based on the results, it can be concluded that not only incorporating soil with different vermicompost amounts can improve maize morphologic and biologic characteristics, but also the sizes of vermicompost via improving the soil qualitative characteristics could affects the maize morphologic and yield characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microbial respiration
  • Morphologic characters
  • Organic matter
  • Root colonization