بررسی رقابت گندم (Triticum aestivum L.) و چاودار (.Secale cereal L) در شرایط تنش شوری با استفاده از آزمایش سری های جایگزینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

تولید محصولات کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک همیشه تحت تأثیر شوری خاک و رقابت علف­های هرز است. به منظور ارزیابی رقابت گندم و چاودار تحت شرایط شوری خاک، یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال 1391 انجام شد. عوامل آزمایش، 5 نسبت مختلف کشت گندم- چاودار بر اساس سری­های جایگزینی (100-0، 75-25، 50-50، 25-75 و 0-100 درصد) و 4 سطح شوری خاک (2، 4، 8 و 16 دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج آزمایش حاکی از اثر معنی‌دار (01/0P<) شوری بر وزن خشک گیاهان مورد مطالعه بود، به طوری که با افزایش شوری خاک از 2 به 16 دسی زیمنس بر متر، ماده خشک گندم و چاودار به ترتیب 84 و 90 درصد کاهش یافت. چاودار در سطوح شوری 2 و 4 دسی زیمنس بر متر و گندم در سطوح شوری 8 و 16 دسی زیمنس بر متر دارای قدرت رقابتی بیشتری بودند. بررسی شاخص‌های رقابتی مختلف نشان داد که افزایش شوری خاک باعث کاهش قدرت رقابتی چاودار با گندم می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition of wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cereale) under different levels of soil salinity using replacement series experiment

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Babaie Zarch 1
  • Sohrab Mahmoodi 2
1 Former Graduate Student, Dept. of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Birjand
2 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Birjand
چکیده [English]

Agricultural production in arid and semi-arid regions always is affected by soil salinity and weeds competition. In order to study the effect of soil salinity on competition between wheat and rye, a factorial replacement series experiment based on completely randomized design with 3 replications was conducted in research greenhouse of faculty of Agriculture, at University of Birjand, in 2012. Four different ratios of wheat-rye (100-0, 75-25, 50-50, 25-75, 0-100 percentage) and 4 levels of soil salinity (2, 4, 8 and 16 dS.m-1) were used as experimental factors. The results indicated significant (P<0.01) effect of salinity on dry matters of wheat and rye. Increasing soil salinity from 2 to 16 dS.m-1 decreased 84% and 90% of the dry matter of rye and wheat, respectively. Competitive ability were more at salinity levels of 2 and 4 dS.m-1 in rye and 8 and 16 dS.m-1 in wheat. Investigation of competition by several indices indicated that increasing of salinity level can decrease competitive ability of rye versus wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowding index
  • Dominance Index
  • Relative yield
  • Salinity