بررسی کارایی علف کش های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی (Oryza sativa L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استاد، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 دانشیار، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

5 کارشناس ارشد زراعت دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی کارایی سطوح علف­کش­های اگزادیارژیل و تیوبنکارب بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار، در مزرعه ­پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1390 انجام شد. در این آزمایش اثر کاربرد علف‌کش‌های کمتر و بیشتر از غلظت توصیه شده اگزادیارژیل (450، 900 و 1350 گرم در هکتار) و تیوبنکارب (1500، 3000 و 4500 گرم در هکتار) بررسی شد. همچنین دو شاهد بدون وجین و دو بار وجین دستی نیز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که ارتفاع بوته برنج، تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به طور معنی­داری تحت تأثیر تیمارها قرار گرفتند. کاربرد تیوبنکارب و اگزادیارژیل بیشتر از غلظت توصیه شده عملکرد دانه را نسبت به شاهد رقابت کامل به ترتیب 7/61 و 3/54 درصد افزایش داد که تفاوت معنی­داری با هم نداشتند، اما با سایر تیمارها تفاوت معنی­داری داشتند. بیشترین ارتفاع بوته (6/134 سانتی­متر)، تعداد پنجه (6/16 عدد) و تعداد دانه در خوشه (4/76) در غلظت بالای تیوبنکارب حاصل شد که 10 تا 44 درصد نسبت به شاهد رقابت کامل بالاتر بود. کمترین تعداد پنجه، دانه در خوشه و ارتفاع در شاهد رقابت کامل و غلظت کمتر از میزان توصیه شده دو علف­کش به دست آمد. به طورکلی، غلظت بالای تیوبنکارب و اگزادیارژیل با کنترل 75 و 69 درصد وزن خشک کل علف­های هرز نسبت به شاهد رقابت کامل، کارایی بالاتری در کنترل علف­های هرز داشتند و عملکرد بهتری نسبت به سطوح پایین این علف­کش­ها نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of oxadiargyl and thiobencarb herbicides efficacy on rice (Oryza sativa L.) yield and yield components

نویسندگان [English]

  • Somayeh Nasiri 1
  • Jafar Asghari 2
  • Habibollah Samizadeh 3
  • Parastoo Moradi 4
  • Farzad Shirzad 5
1 M.Sc. Student, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan
2 Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan
3 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan
4 Ph. D. Student, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan
5 ostgraduate of Agronomy, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan
چکیده [English]

To investigate the effect of various levels of Oxadiargyl and Thiobencarb herbicides on yield and yield components of rice (Oryza sativa cv. Hashemi), an experiment was carried out as a randomized complete block design with 8 treatments in 4 replications, in Rice Research Farm of Agriculture Faculty of Guilan University in 2011 growing season. In this experiment, the effects of Oxadiargyl (450, 900 and 1350 g.a.i ha-1) and Thiobencarb (1500, 3000 and 4500 g.a.i ha-1) herbicides were investigated. The two untreated control and hand weeding twice was also considered. Rice plant height, number of filled and unfilled grains per spike, grain yield and biological yield were significantly affected by treatments. But, there was no significant effecton 1000- grain weight and harvest index. The more than recommended concentration of Thiobencarb and Oxadiargyl increased 61/7 and 54/3 % the grain yield in comparison with untreated control that was not significantly different from each other. The Most plant height (134.6 cm), number of tillers (16.6), number of grains per spike (76.4) obtained at high concentration of Thiobencarb that 10 to 44 percent higher than untreated control. The lowest number of tillers, grains per spike and plant height obtained at untreated control and the lower than recommended concentration of two herbicides. In general, the high levelsof Thiobencarb and Oxadiargyl herbicides with control 75 and 69% of the total dry weight of weeds and 69 and 71% of the total density of weeds in comparing with untreated control showed higher efficiency in weeds control and performance better in comparing with low levels of self.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Reduced concentration of herbicide
  • rice
  • Weeds