بررسی پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به منظور مطالعه پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت استان خوزستان، نمونه‌ها از مرحله تشکیل خوشه تا هنگام برداشت محصول از بلال‌های آلوده در مزارع ذرت در نقاط مختلف استان جمع­آوری شد. 164 جدایه فوزاریوم پس از جداسازی و خالص­سازی در هفت گونه قرار گرفتند. در بین جدایه‌ها، گونه‌های F. verticillioides، F. proliferatum و  F.semitectum به ترتیب با دارا بودن 74، 46 و 24 جدایه بیشترین فراوانی و گونه‌های F. sporotrichioides، F. crookwellense، F. subglutinans و F. anthophilum به ترتیب با دارا بودن 8، 4، 4 و 4 جدایه کمترین فراوانی را داشتند. گونه F. crookwellense برای اولین بار از بلال ذرت در ایران گزارش می­شود. آزمون بیماریزایی با روش ایجاد زخم در بلال انجام شد و سوسپانسیون مورد استفاده حاوی 106 اسپور در میلی­لیتر بود. نتایج حاصل از آزمون بیماریزایی حـاکی از بیماریزا بودن همه جـدایه‌های مورد استفاده بود. بیشترین میزان بیماریزایی مربوط به گونه F. verticillioides و کمترین میزان بیماریزایی متعلق به گونه F. sporotrichioides بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Fusarium ear rot of corn in Khuzestan Province

نویسنده [English]

  • Sedighe Azimi
Dept. of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University, Ahwaz
چکیده [English]

To investigate the Fusarium ear rot of corn in Khuzestan Province, the samples, form the early stage of ear formation till the time of harvesting from different fields in various regions of the province, were collected. 164 isolates of Fusarium were categorized into seven species after separation and purification. The most frequent isolates among Fusarium species under investigation were F. verticillioidesF. proliferatum, and F. semitectum with 74, 46, and 24 isolates, respectively while F. sporotrichioides, F. crookwellense, F. subglutinans and F. anthophilum were among the least frequent with 8, 4, 4 and 4 isolates, respectively. This is the first time that a report of the occurrence of F. crookwellense from diseased ear of corn in Iran is published. Pathogenicity tests were performed using “Nail punch” method on intact ears, and the spore suspension used contained 106  spore/ml. The results obtained from these pathogenic tests depicted that all isolates were pathogenic to the maize plants. It was proved that F. verticillioides caused more disease on the maize while  F. sporotrichioides caused the least amount of damage to the maize.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fungus dispersion
  • Fusarium ear rot of corn
  • Fusarium species
  • Pathogenicity tests